Rypetaksering

Rypetakseringen 2017

Takseringene til Opdal Jæger- & Fiskarlag på Hjerkinn /Drivstuutmålet 2017 viser en nedgang
fra i fjor, men en bestand på linje med flere tidligere år. Til sammen har over 20 frivillige
deltatt i takseringsarbeidet som ble gjennomført i perioden 6. – 20. august i samarbeid mellom
grunneier Statskog, Høyskolen i Hedmark og Jaktutvalget i OJFL.

I 2017 ble det registrert 10 ryper pr. km2, mens et godt terreng bør ha opp mot 30. Til
sammen er det gjort 47 observasjoner og registrert 220 ryper. Produksjonen er ujevn med 3,4
kyllinger pr. 2 voksne. Med utgangspunkt i registreringene er det innført en «bag limit» på 2
ryper, dvs. at det ikke er tillatt å felle mer enn 2 ryper pr. jeger pr. dag. Denne grensen er
absolutt, og ekstra oppsyn blir iverksatt. Overtredelse slås hardt ned på, og jaktkort vil bli
inndratt.

Tabellen nedenfor viser resultatet fra rypetakseringen på Hjerkinn/Drivstuutmålet fra 2006
t.o.m. 2017.

Det viktigste med takseringene er sammenligningen av resultatene fra år til år, – målt opp mot
uttaket. To forhold er viktig å være oppmerksom på. Alle kull registreres ikke under
takseringen, og det er til dels store forskjeller i viltbiotopen for hele terrenget sett under ett.
Av de 130.000 da. som området består av, ligger betydelige deler godt over 1.200 m.o.h., dvs.
biotop for fjellrype i større grad enn lirype. Og fjellrypa inngår bare unntaksvis i
registreringen.

Takseringene skjer i samarbeide med Statskog som grunneier.

Dataene er bearbeidet av Høyskolen i Hedmark (Evenstad) og har inngått i et landsdekkende
rypeforskningsprosjekt i samarbeid med NINA.

Alle observasjonene gjelder Oppdal, Hjerkinn-/Drivstua.

 

ÅR Antall linjer Antall meter Antall obs. Antall ryper Ryper per obs. Ryper/km² 90% sikkerhet Ant kyllinger per 2 voksne
2006
29
93600
39
206
5,3
11,0(06-19)
5,6
2007
31
81700
39
261
6,7
20,0(12-35)
8,4
2008
26
79900
39
187
4,8
16,0(10-25)
3,8
2009
29
88849
33
194
5,9
12,0(07-20)
5,1
2010
27
83000
37
211
5,7
11,0(07-19)
7,0
2011
29
88800
43
241
5,6
14,0(11-18)
6,7
2012
23
70500
26
113
4,4
8,0(05-11)
3,7
2013
23
70290
33
291
8,8
20,0(16-25)
9,8
2014
30
89278
35
153
4,4
9,0(06-16)
4,3
2015
32
95100
27
112
4,1
3,3(02-06)
2,6
2016 34 102000 67 371 5,5 15(10-24) 4,6
2017 34 102200 47 220 4,7 10.3 (6,4-16,5) 3,4

 

Stengt for kommentering